Regulamin

Zapytaj o nocleg Zadzwoń
Baltic SpaRegulamin
REGULAMIN POBYTU W APARTHOTELU BALTIC SPA

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Aparthotelu Baltic Spa.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także na stronie Hotelu www.aparthotel-balticspa.pl

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić na recepcji jak najszybciej. Aparthotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Aparthotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz pisemnego potwierdzenia rezerwacji.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Aparthotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Aparthotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana na warunkach określonych w Regulaminie Rezerwacji.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Aparthotel nie zwraca opłaty za niewykorzystane świadczenia.

§4 USŁUGI

 1. Aparthotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Aparthotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  - warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
  - sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. Sprzątanie pokoju w dni wolne od pracy oraz soboty - na życzenie gościa. Przez życzenie gościa rozumie się wywieszenie informacji z prośbą o posprzątanie na drzwiach pokoju lub zgłoszenie takiej prośby na recepcji do godziny 10:00.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Aparthotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  - budzenie o wyznaczonej godzinie,
  - przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Aparthotelu,
  - zamawianie taksówki,
  - możliwość korzystania z basenu w obiekcie sąsiednim Nautilus zgodnie z godzinami dostępności oraz z zachowaniem zasad korzystania określonych w odrębnym Regulaminie Basenu dostępnym na recepcji Aparthotelu i bezpośrednio przy basenie.

§5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Aparthotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Aparthotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Aparthotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparthotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz i oddać klucz na recepcji.
 5. Aparthotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Aparthotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 3. Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 4. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie prywatnym należącym do Aparthotelu czy poza jego terenem.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Aparthotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Aparthotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

 1. W Aparthotelu Baltic Spa obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Aparthotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Aparthotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Aparthotelu.
 2. W Aparthotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez PRO-EST s.j.z siedzibą w Kamieniu Pomorskim dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Aparthotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Aparthotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Aparthotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Aparthotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Aparthotelu.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwo korzystania.
Blog

Blog

więcej

Kamera na plaży

Kamera na plaży

więcej

Rezerwacja On-line

Rezerwacja

więcej

Jak do nas dojechać

Dojazd

więcej

W wolnym czasie

W wolnym czasie

więcej

Pracuj z nami

Pracuj z nami

więcej

Wirtualny spacer
Nasze obiekty

Apartamenty Feniks
Marisol
Róża Wiatrów
Apartament Pegaz
Rekrutacja
Bon Turystyczny Hotel MariSol Feniks Apartamenty Apartamenty ALBUS Apartamenty LIVIDUS Apartament 2+2 Apartament Familjny De Lux Apartament Róża Wiatrów Apartament Pegaz Last minute Swinemuende
Średnia ocen: 4,3
Nasz Obiekt Apartamenty Spa Gatronomia Cennik Galeria Kontakt Blog
Zadzwoń
Napisz
ZadzwońNapisz